.

 

Regulamin dowożenia uczniów

do Zespołu Szkół
w Ostrorogu

 

1.      Organizatorem dowożenia uczniów do szkół jest Zespół Szkół, który działa w imieniu Organu Prowadzącego. Organizator dowozów po uzgodnieniu
z Organem Prowadzącym  określa w planie dowozów przystanki dla autobusu szkolnego, godziny odjazdów, ustala liczbę uczniów dowożonych do szkoły. Plan dowozów dostarczony jest zainteresowanym w miesiącu sierpniu.

2.      Listę uczniów dowożonych ustala dyrektor szkoły.

3.      Autobus szkolny odjeżdża z przystanku o godzinie ustalonej w planie dowozów.

4.      Uczniowie wsiadają/wysiadają do autobusu szkolnego tylko w ustalonym przez organizatora miejscu.

5.      Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przywozie do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą ich rodzice.

6.      Opiekun autobusu szkolnego jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad zawartych w niniejszym regulaminie, decyduje o wpuszczeniu i wypuszczeniu osób z autobusu w odpowiednich miejscach, podejmuje decyzje, co do dalszego postępowania w przypadku awarii lub wypadku. Kierowca autobusu w takim przypadku zobowiązany jest podejmować wspólnie z opiekunem działania zmierzające w pierwszej kolejności do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom
a także do zminimalizowania strat materialnych.

7.      W przypadku awarii autobusu przewożącego uczniów opiekun sprawuje opiekę nad dowożonymi uczniami, zapewniając im bezpieczeństwo do czasu zapewnienia im pojazdu zastępczego.

8.      Opiekun autobusu szkolnego ponosi odpowiedzialność za dowożonych uczniów od chwili wejścia do autobusu do chwili wyjścia na przystanku przy Zespole Szkół w Ostrorogu oraz od chwili odebrania ich ze szkoły do chwili opuszczenia autobusu przez ucznia na przystanku w swojej miejscowości.

9.      Za bezpieczeństwo uczniów dochodzących do autobusu oraz powracających do domu po przybyciu do swojej miejscowości odpowiedzialność ponoszą rodzice.

10.  Uczniowie dowożeni autobusem szkolnym mają obowiązek dostosować się do zasad zawartych w niniejszym regulaminie oraz do poleceń opiekunów.

11.  Uczniowie zajmują w autobusie miejsca wyznaczone przez opiekunów.

12.  Uczniom podczas jazdy nie wolno:

a)      wsiadać lub wysiadać z autobusu bez zgody lub pod nieobecność opiekuna,

b)      wstawać ze swoich miejsc, otwierać okien, zaśmiecać pojazdu,

c)      zachowywać się w sposób hałaśliwy bądź stwarzający zagrożenie bezpieczeństwa jadących w nim osób,

d)      żądać zatrzymania autobusu w miejscu do tego nie przeznaczonych,

e)      rozmawiać z kierowcą.

f)        używać wulgaryzmów,

g)       stosować przemocy wobec innych osób dojeżdżających,

h)       stać na stopniach autobusu,

i)         otwierać drzwi w czasie jazdy autobusu,

j)         zakładać nóg na siedzenia,

k)      spożywać posiłków autobusie

13.Uczeń ma obowiązek:

a.       bezwzględnie podporządkować się poleceniom opiekuna w autobusie, kierowcy, kierownika świetlicy, nauczyciela świetlicy oraz nauczycieli dyżurujących,

b.      znać godziny odjazdów autobusów, dlatego wszelkie wyjścia poza teren szkoły bez zezwolenia nauczyciela będą odnotowywane w zeszycie uwag.

13.  Uczeń dowożony może wrocić innym kursem pod warunkiem, że w autobusie będzie wolne miejsce. Uczeń musi posiadać od rodziców pisemną zgodę, którą zobowiązany jest przekazać kierownikowi świetlicy, wychowawcy świetlicy, nauczycielowi – opiekunowi.

15.  Rodzic, który odbiera dziecko ze szkoły własnym środkiem transportu zobowiązany jest do poinformowania o tym kierownika świetlicy, wychowawcę świetlicy, nauczyciela – opiekuna.

16.  Rodzic, który oprócz własnego, chce odebrać również inne dziecko powinien posiadać pisemną zgodę rodziców tegoż dziecka, ktorą przekłada kierownikowi świetlicy, wychowawcy świetlicy, nauczycielowi – opiekunowi.

17.  W przypadkach opisanych w pkt. 15 i 16 odpowiedzialność za odbierane dzieci przejmuje rodzic.

18.  Za zniszczenia spowodowane w autobusie odpowiada uczeń, który tego dokonał.

19.  Nauczyciel dyżurujący oraz kierowca autobusu nie odpowiada za spóźnienie ucznia.

20.  W razie wystąpienia jakiegoś problemu, uczeń informuje opiekuna.

21.  Podczas odwozów opiekun autobusu szkolnego odbiera uczniów spod drzwi szkoły, prowadzi ich do autobusu szkolnego, nadzoruje prawidłowość wsiadania do autobusu szkolnego i wpuszcza zgodnie z ustalonym porządkiem.

22.  Opiekunowie autobusu szkolnego współpracują z dyrektorem szkoły, kierownikiem świetlicy, oraz wychowawcami zajmującymi się uczniami dojeżdżającymi w szkole w zakresie prawidłowej organizacji dowozów, zapewnienia uczniom bezpieczeństwa, poprawy ich zachowania oraz wyeliminowania ucieczek
ze szkoły.

23.  Szkoła ma obowiązek reagowania zgodnie z zapisami swojego statutu na zgłoszenia opiekunów dotyczące pozytywnych lub negatywnych zachowań uczniów.

24.  Dyrektor szkoły, z co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem informuje kierownika świetlicy o planowanych zmianach w terminach dowozów uczniów związanych ze zmianą organizacji nauki w szkole. Wszelkie zmiany powinny być przed zgłoszeniem uzgodnione z dyrektorem pozostałych szkół, których uczniowie dowożeni są szkolnym autobusem.

25.  Uczniowie nie będący na liście dowozów lub inne osoby mogą być przewożeni szkolnym autobusem tylko za zgodą opiekuna pod warunkiem  gdy są wolne miejsca w autobusie i nie zagraża to bezpieczeństwu przewożonych uczniów.

26.  Niniejszy regulamin przedstawiany jest przez wychowawców poszczególnych oddziałów wszystkim uczniom dowożonym oraz rodzicom tych uczniów najpóźniej w miesiącu wrześniu każdego roku szkolnego.

27.  W sprawach nieuregulowanym niniejszym regulaminem decyzje podejmują:

a)      podczas trwania dowozów opiekunowie;

b)      w innym czasie – organizator dowozów.

28.  Wykaz przystanków autobusu szkolnego stanowi załącznik do regulaminu dowożenia uczniów do Zespołu Szkół w Ostrorogu.

 

 

Wykaz przystanków autobusu szkolnego na terenie gminy Ostroróg zatwierdzonych przez  Burmistrza Miasta i Gminy Ostroróg 
inż. Romana Napierałę i Inspektora  Bogusława Pospiesznego.

1.      Przystanek autobusowy      Szczepankowo I

2.      Przystanek autobusowy      Szczepankowo II

3.      Przystanek autobusowy     Kluczewo Huby

4.      Przystanek autobusowy     Kluczewo

5.      Przystanek autobusowy     Kluczewo

6.      Przystanek autobusowy     Kluczewo

7.      Przystanek autobusowy     Rudki

8.      Przystanek autobusowy     Rudki Huby

9.      Przystanek autobusowy     Nosalewo

10.  Przystanek autobusowy     Bielejewo

11.  Przystanek autobusowy     Binino I(przy szkole)

12.  Przystanek autobusowy     Binino II ( przy sklepie)

13.  Przystanek autobusowy     Bobulczyn I

14.  Przystanek autobusowy     Bobulczyn II (przy do p. Banas)

15.  Przystanek autobusowy     Oporowo

16.  Przystanek autobusowy      Dobrojewo I ( przystanekPKS)

17.  Przystanek autobusowy      Dobrojewo I I ( plac przy szkole)

18.  Przystanek autobusowy      Parcele przy p.Chojan

19.  Przystanek autobusowy      Wielonek  I( przy gospodarstwie p.Białasik)

20.  Przystanek autobusowy      Wielonek II

21.  Przystanek autobusowy      Zapust I ( przy leśniczówce p. Kubis)

22.  Przystanek autobusowy      Zapust II

23.  Przystanek autobusowy      Karolewo

24.  Przystanek autobusowy      Rudki II  ( przy posesji p.Walkowskiego)